หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-15 16:02:12

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

       (15 มิถุนายน 65)  เวลา  08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ วุทธิโช บุคลากรศูนย์ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ที่ทำการกลุ่มผักปลอดสาร หมู่ 7  ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม,ที่ทำการกลุ่มผักปลอดสารบ้านเกื้อกูล หมู่ 5 ตำบลท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม,ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา หมู่ 6 ต.ท่าคา อ.อัมพวา,ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ หมู่ 8 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที,ที่ทำการศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านสวนแสงตะวัน หมู่ 4 ต.บางพรม อ.บางคนที,ที่ทำการชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางสะแก หมู่ 6 ต.บางสะแก อ.บางคนที  โดยมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้ทราบ ร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับชุมชน  ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม บรรลุตามวัตถุประสงค์

ภาพ/อรวรรณ วุทธิโช

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์