หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-15 15:12:44

ผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

       วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อมอบนโยบายจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  และเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร ให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมายที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเป็นระบบต่อไป ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์