หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบ "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสมุทรสงคราม"
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบ "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสมุทรสงคราม"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-13 15:15:42

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ มีมติให้ความเห็นชอบ "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสมุทรสงคราม"

        วันจันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยอธิการบดี ได้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งนอกจากมีประเด็นเรื่องสำคัญที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ที่ประชุมยังได้รับทราบ พิจารณาและติดตามวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ  ในการนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯ ได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาเห็นในหลักการยกฐานะ "ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม"เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม"และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม"เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม" ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณภาพ ฝ่ายเลขานุการอธิการบดี

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์