หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบหมาย รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบหมาย รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 15:59:18

ผอ.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบหมาย รก.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ฯ นางสาวภาวินี อินทรเดช ตำแหน่งรักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy:BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model เกษตรไทยสู่ ๓ สูง
" ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง" โดยให้ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสอดคล้องกับประเด็น ๓ สูง พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล BCG Model ด้านการเกษตรของจังหวัด โดยมีนายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์