หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์การศึกษาฯจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.ศูนย์การศึกษาฯจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-11 16:09:47

ผอ.ศูนย์การศึกษาฯจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม

         วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ โอกาสนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ/คนพิการฯ และมีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถดำเนินการการซ่อมแซม จำนวน ๘ ครัวเรือน และการรายงานผลความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์