หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรม “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์” เพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 2-3
การอบรม “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์” เพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 2-3

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-17 09:56:33

การอบรม “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์” เพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 2-3

                  วันที่ 12 มกราคม 2565  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นายวุฒิไกร  ประวัติพงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคลากร ,นางสาวชญาณิศา  วรรณา  นักประชาสัมพันธ์ และนายสถิ ระนกอินทรีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมการอบรม “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์” เพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 2-3  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดฯ  และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการอบรม