หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธี Graduation and Pinning Ceremony ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Class of 2018 รุ่น 12 ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธี Graduation and Pinning Ceremony ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Class of 2018 รุ่น 12 ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 12:07:36

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธี Graduation and Pinning Ceremony ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Class of 2018 รุ่น 12  ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี Graduation & Pinning Ceremony ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Class of ๒๐๑๘ รุ่น ๑๒ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์