หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 12:04:12

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์