หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565
การประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 11:18:27

ารประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

 

                               (5 พ.ค.65)  เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มอบหมายให้นางสาวพัชรา   แสงนวล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565   โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งกำหนดจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2565 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้นโยบายประชารัฐของรัฐบาล ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้า ของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                     ขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์