หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชน ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมถอดบทเรียนการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที
โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชน ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมถอดบทเรียนการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-05-26 10:58:30

                                  โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชน ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ กิจกรรมที่ ๑

ประชุมถอดบทเรียนการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  


                            วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้นางสาวพัชรา   แสงนวล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชน ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมถอดบทเรียนการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดพิธีฯ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

           

                                                                                                            ภาพ/พัชรา   แสงนวล

                                                                                                            ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา