หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวหอมปทุม โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อการต่อยอด ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวหอมปทุม โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อการต่อยอด ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 09:49:20

“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวหอมปทุม โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อการต่อยอด ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย

         

                วันที่ 7 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ ,นางสาวศรัญญา  หนูนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และคณะบุคลากร  เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวหอมปทุม ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองขุด หมู่ที่7 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนางนีรนุช  ศิริธนะ ผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สส. และนายจิรวัฒน์  ศิริธนะ  ประธานวิสาหกิจ การผลิตการเกษตรปลอดสาร  บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธ์ข้าวและวิธีการปลูกข้าว

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการปลูกข้าว และการวางแผนการผลิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ภายในศูนย์การศึกษาฯ

                การดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำวิธีการปลูกข้าว มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาหาความรู้และทดลองการปลูกพืชในพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาฯ และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรที่เน้นความเหมาะสม ความมีเหตุผล และความพอเพียง ในการทดลองปลูกข้าว และปลูกพืชอื่น ๆ ในลักษณะเกษตรผสมผสาน ตามกำลังที่สามารถดูแลได้ การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาฯความร่วมมือฯ ในการวางแผน กำหนดนโยบาย และดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับประเทศคู่ร่วมมือที่สนใจในเรื่องดังกล่าวในอนาคต

ภาพ/กฤษณ์   แก้าหานาม

ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา