หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-11 09:59:18

       การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                 (6 ม.ค.65) เวลา 09.00  น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางสาวศรัญญา  หนูนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ,อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะทำงานฯ ต่อไป

                                                                                                                                             ภาพ/ข่าว ชญาณิศา วรรณา