หน้าหลัก > ข่าว > > การออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลัก
การออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลัก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-21 11:11:39

การออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลัก

        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อเป็นของขวัญของที่ ระลึก และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อเป็น ของขวัญของที่ระลึก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 7 คน และ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั่วไป จานวน 100 คน โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย นาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง ผลการวิเคราะห์ดังนี้
    1. ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักให้มีความแตกต่าง จากที่มีอยู่ในท้องตลาด ปัญหาในการสร้างผลิตภัณฑ์แกะสลักควรมีวิธีการใช้สารเคมีช่วยในการดูแล รักษา แนวทางในการพัฒนาควรแสดงเรื่องราว สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และเห็นว่าการ นาโพลีเอสเทอร์เรซิ่นมาเคลือบสบู่แกะสลักมีความเหมาะสม เพราะ เป็นการช่วยรักษาให้สบู่ แกะสลักไม่แตกหัก และโพลีเอสเทอร์เรซิ่นที่เคลือบไม่หนามากทาให้เห็นลายแกะชัดเจนสามารถนา งานมาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายชนิด และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ได้เลือกภาพร่างความคิด รูปแบบที่ 2 เพราะผลิตภัณฑ์สามารถแขวนผนัง และต้ังโต๊ะได้มองดูมีความเป็นธรรมชาติ
    2. ศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักเพื่อเป็นของขวัญของท่ีระลึก พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นใน ด้านการออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านความสวยงามโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉล่ีย4.23 ด้านคุณค่าและประโยชน์ใช้สอย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23

Credit : สุกัญญา จันทกุล // ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ // สมปรารถนา สุขสละ // ธนพรรณ บุณยรัตกลิน // ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ // สุริยา เทพิน

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256648