หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การสำรวจหาพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีการสำรวจระยะไกล จากดาวเทียม Landsat 8 และ Sentinel 2
การสำรวจหาพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีการสำรวจระยะไกล จากดาวเทียม Landsat 8 และ Sentinel 2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-04-18 09:55:48

การสำรวจหาพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีการสำรวจระยะไกล จากดาวเทียม Landsat 8 และ Sentinel 2

       การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 และ Sentinel 2 ในการสำรวจ หาพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม ที่ได้จากระบบการตรวจวัดของดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI/TIRS กับดาวเทียม Sentinel 2A และรูปแบบการขยายตัว ของเมืองและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2540 กับ พ.ศ.2561

       โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS และดาวเทียม Sentinel 2A มาใช้ประกอบการศึกษาโดยการ จำแนกภาพถ่ายดาวเทียมแบบควบคุม (Supervise Classification) และตรวจสอบความถูกต้องจากการจำแนกกับภาพถ่าย ดาวเทียมรายละเอียดสูง สามารถจำแนกรายละเอียดได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเปรียบเทียบความถูกต้อง และรูปแบบการขยายตัวของ เมืองจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2A มีความถูกต้องที่ร้อยละ 87.8 ซึ่งมากกว่าดาวเทียม Landsat 8 OLI มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 83.3 ส่วนรูปแบบการขยายตัวของเมืองจังหวัดนครปฐม มีการเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง โดยรูปแบบการขยายตัวของเมืองนั้นจะสอดคล้องกันกับ ถนน ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองอื่น ๆ ได้อย่างง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และ อำเภอนครชัยศรี สามารถมนำผลการศึกษาไปประกอบแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำ แนวคิดในการศึกษาการขยายตัวของเมืองไปปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ

Credit : ณยศ กุลพานิช // มรกต วรชัยรุ่งเรือง // พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251459