หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การพัฒนาการค้าและการผลิตบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก – ตะวันตก
การพัฒนาการค้าและการผลิตบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก – ตะวันตก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-04-18 09:52:21

การพัฒนาการค้าและการผลิตบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก – ตะวันตก

       ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาผลประโยชน์บนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจ (แนวตะวันออก – ตะวันตก) ประการที่สอง เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตบน

      เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (แนวตะวันออก-ตะวันตก) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เป็นเส้นทางที่ให้ความสำคัญต่อความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง โดยเฉพาะเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor) หรือเส้นทางหมายเลข 9 โดยเส้นทางหมายเลข 9 จะเป็นเส้นทางที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อไทย ทางด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และการลงทุน แต่กลับมีสภาพที่สามารถใช้ได้บางส่วน ซึ่งยังต้องอาศัยกลไกลความร่วมมือระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือในระดับทวิภาคี เป็นต้น

Credit : ปริณภา จิตราภัณฑ์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251458