หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การศึกษา “คุณลักษณะ” ของผู้หญิงล้านนาตามแนวคิดคุณลักษณศึกษา
การศึกษา “คุณลักษณะ” ของผู้หญิงล้านนาตามแนวคิดคุณลักษณศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-04-18 09:50:18

การศึกษา “คุณลักษณะ” ของผู้หญิงล้านนาตามแนวคิดคุณลักษณศึกษา

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านคุณสมบัติ คุณลักษณะเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้หญิงล้านนา และ 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เสริมสร้างบุคลิกและอุปนิสัยติดตัวของผู้หญิงล้านนาภายใต้กรอบคิดของการศึกษาแบบคุณลักษณศึกษา การวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาชีวประวัติ บทบาทด้านต่าง ๆ รวมถึงบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงามของกรณีศึกษาคือเจ้าดารารัศมี พระราชชายา โดยใช้แนวคิดคุณลักษณศึกษาเป็นกรอบการวิเคราะห์และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและนำเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนา รวมถึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยจากเอกสารเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่แหล่งที่มาของทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองที่เกี่ยวข้องกับเจ้าดารารัศมี พระราชชายา รวมถึงเอกสาร ตำราวิชาการและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด

ผลการศึกษาพบว่า

       1)  เจ้าดารารัศมี พระราชชายาเป็นผู้หญิงล้านนาที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาทุกประการและยังมีคุณลักษณะที่เป็นไปแนวคิด the six pillars of character ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ และแนวคิดรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณศึกษา

      2)  เจ้าดารารัศมี พระราชชายาเป็นผู้หญิงล้านนาต้นแบบที่เป็นแบบอย่างเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ ความน่าเชื่อถือ การเคารพ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม การดูแล และการเป็นพลเมือง รวมถึงพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีในฐานะพลเมือง

Credit : ภักดีกุล รัตนา

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251456