หน้าหลัก > ข่าว > > พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเขตสัมพันธวงศ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเขตสัมพันธวงศ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-02-02 14:14:39

พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเขตสัมพันธวงศ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

          การวิจัยนี้ค้นหาศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าในเขตสัมพันธวงศ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามภาษาจีน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตสัมพันธวงศ์ เลือกตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability-Sampling) จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) พบว่า 1.พฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งที่ 2 และ 3 เดินทางมากับครอบครัว ในช่วงเวลา 10.00–17.59 น. การใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อชิ้น 100–700 บาท รวมไม่เกิน 1,000 บาท และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้า คือ ซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกมากที่สุด รองลงมาซื้อสินค้าประเภทอาหารแห้ง วัตถุประสงค์ที่ซื้อเพื่อเป็นของฝากมากที่สุด เลือกสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความชื่นชอบและจากประสบการณ์ของตนเองมากที่สุด ลักษณะร้านค้าที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้ามากที่สุด คือ ร้านหาบเร่ แผงลอย ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารภาษาจีนของผู้ค้าที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพสินค้าเขตสัมพันธวงศ์ ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีมากต่อคุณภาพสินค้า ด้านราคาสินค้าส่วนใหญ่ราคาถูกถึงถูกมาก ด้านความสะดวกของการซื้อสินค้าส่วนใหญ่ มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า คือ มีความสะดวกสบายต่อการซื้อสินค้า

Credt : อนัญญา ตั๋นประเสริฐ // สมบัติ แซ่เบ๊

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251487