หน้าหลัก > ข่าว > > ศึกษารูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศึกษารูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-02-02 14:12:38

ศึกษารูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

        การศึกษารูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการจัดการศึกษาผ่านระบบเมฆาวิถีในบริบทของการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2.เพื่อหาประสิทธิภาพทางการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80 / 80  โดยวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1) ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี  และงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผ่านระบบเมฆาวิถี 2) พัฒนาร่างรูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถี 3) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถี 4) ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การจัดกิจกรรมการสอนออนไลน์บน Google App for Education 3) การประเมินผล และแก้ไขปรับปรุง และผลการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนการสอนฯ E1 / E2 เท่ากับ 82.87 / 83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากที่ใช้รูปแบบการเรียนผ่านระบบเมฆาวิถีในรายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Credit : ศิลป์ชัย พูลคล้าย

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/252290