หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอาหารสดกับกระบวนการตัดสินใจ เลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้บรรทัดฐานใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอาหารสดกับกระบวนการตัดสินใจ เลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้บรรทัดฐานใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-02-02 14:10:22

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอาหารสดกับกระบวนการตัดสินใจ เลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

ภายใต้บรรทัดฐานใหม่

        งานวิจัยนี้ศึกษาระดับความสำคัญของคุณภาพอาหารสดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจการเลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้บรรทัดฐานใหม่ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอาหารสดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้บรรทัดฐานใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคชาวไทย ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันออนไลน์ในการสั่งอาหารสด อย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความสำคัญของคุณภาพอาหารสดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารสดผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้บรรทัดฐานใหม่ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอาหารสดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสดผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้บรรทัดฐานใหม่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค ด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส และด้านคุณภาพทางกายภาพ
 

Credit : สุภาพร เขียวชู // จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ // วิชัย เจริญธรรมานนท์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251506