หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น:กรณีศกึษาแหล่งท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น:กรณีศกึษาแหล่งท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-27 10:21:17

การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น:กรณีศกึษาแหล่งท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

           The purpose of this study was twofold : 1) study the learning process of English for Tourism, and 2) to train English teachers of Suan Sunandha Rajabhat University’s network schools. The research and development design were used in this study. The sample of the study was consisted of 2 groups: 32 English teachers and 350 students from level 3-4, academic year A.D. 2005. The instrument was an achievement test on learning process of English for Tourism. Totry out the lesson plans, 7 secondary schools were selected and the structure of the curriculum resulted in 7 learning outcome components: learning outcomes, content, learning activities, teaching aids measurement/ evaluation, and key performance indicators. In terms of English lesson plans, 10, 14, 8 and 6 lesson plans were designed by Mattayom Wat Benjamaborpit School, Mattayom Wat Makutkasattriyaram School, Silachara Phiphat School and The Secondary Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University, respectively. The 13, 3 and 5 lesson plans were designed by Dusitaram Secondary School, Wat Sangwet school and Yothinburana School, respectively. Finally, the feasibility of curriculum implementation from 7 schools showed that the achievement test from pre-test and post-test were significantly different at =0.05

Credit : วินิจ เทือกทอง // สุวรีย์ ยอดฉิม

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256597