หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > โครงการออกแบบปรบั ปรุงชดุ กระเป๋าจากผ้า ไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการออกแบบปรบั ปรุงชดุ กระเป๋าจากผ้า ไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-27 10:19:16

โครงการออกแบบปรบั ปรุงชดุ กระเป๋าจากผ้า ไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      โครงการออกแบบปรับปรุงชุดกระเป๋าจากผ้าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบปรับปรุงชุดกระเป็าจากผ้าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพัฒนารูปแบบดีไซน์ตาม สไตล์โมเดิร์นเพื่อตอบสนองความต้องการด้วยวัสดุผสมส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์จากผา้ไหมพมุเรียงให้มีเอกลักษณ์ เฉพาะในยุคปัจจุบัน

       วิธีการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตจากสํารวจลงพื้นที่และ เอกสารรวมถึงทําชาร์ตเลือกวัสดุสร้างตัวอย่างจากวัสดุจริงและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ให้ได้แนวทางในการออกแบบและพัฒนากระเป๋าต่อไป

        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผ้าไหมพุมเรียงเป็นผ้าที่มีความโดดเด่นด้าน ลวดลายสีสันและความ ละเอียดในการทอ สิ่งที่คํานึงถึงต่อการออกแบบชุดกระเป๋าคือความสวยงามของวัสดุหลักแต่เป็นการนํามาสร้าง มูลค่าเพิ่มด้วยวัสดุผสมจากหนังแท้และกระจูดขัดลายขาดดําโดยการออกแบบให้มีความโดดเดินทางด้านรูปทรง และนํามาใช้งานได้จริงทัน

        ผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมพุมเรียง โดยประยุกต์รูปทรงเรขาคณิตมาผสมวัสดุ ธรรมชาติหนังแท้และกระจูด มาประยุกต์เป็นกระเป๋า 2 ชุด ชุดนึงประกอบด้วย 4 ใบได้แก่ กระเป๋าสะพายไหล่ กระเป๋าถือ กระเป๋าหนีบ กระเป๋าธนบัตร และยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักคงอยู่สืบไป

Credit : ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ // รจนา จันทราสา // ธนพัฒน์ เกิดสมบัติ

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256596