หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา
เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-27 10:12:38

เทคนิคการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับอดุมศึกษา

      การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based นั้น เป็นเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการ พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ดีมากอีกเทคนิคหนึ่ง กล่าวคือ ทําให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การ แก่ปัญหา และการคิดอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนและการปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะใน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูที่เน้นการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะลงมือปฏิบัติจริงและ กระบวนการทํางานกลุ่ม ให้นักศึกษาได้มีอํานาจในการบริหารจัดการควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง มีการกําหนด บทบาทหน้าที่ของสมาชกิ ในกลุ่ม ตามความสามารถ โดยมีการกําหนดขั้นตอนการเรียนรู้เป็น ๖ ขั้นตอน ได้แก่ 

      ๑) การกําหนดปัญหา ๒) การระดมสมอง ๓) การวิเคราะห์ปัญหา ๔) การวางแผนการศึกษาค้นคว้า ๕) การสร้าง ประเด็นการเรียนรู้หรือประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อแก่ปัญหา และ๖) การสรุปผลและรายงานผล ในส่วนของอาจารย์ ผู้สอนก็ลดบทบาทในการควบคุมชั้นเรียนลงโดยเป็นเพียงผู้ช่วย หรือผู้ให้แนวทางในการค้นคว้าความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษาเท่านั้น

Credit : นันธวัช นุนารถ

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256595