หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ชีวิต สดใส
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ชีวิต สดใส

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-27 10:00:41

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ชีวิต สดใส

         สุขภาพเป็นสทิธิขั้นพื้นฐานของมวลมนุษย์ชาติเป็นเรื่องของแต่ละบคุคลทจี่ะต้องรับผดิชอบดูแลสขุภาพ ตัวเอง ไม่ก่อพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง แนวทางวิถีชีวิตที่ปลอดภัยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งมุ่งพัฒนาคนให้มีร่างกายจิตใจและ สติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างสังคม ให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อให้เป็นสังคมคุณธรรม สังคมสุขภาพ และสังคมที่มี ความสมดุล ในป 2545-2547 รัฐบาลได้กําหนดให้เป็น “ปีแห่งการรณรงค์สร้างสุขภาพทั่วไทย” ภายใต้การขยาย เครือข่ายชมรม สร้างสุขภาพชุมชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิด กระบวนการรวมกลุ่มและเรียนรู้ด้านสุขภาพ จากข้อมูลของกองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข ณ เดือนมีนาคม 2547 มีชมรมสร้างสุขภาพทั่วประเทศทั้งหมด 42,002 ชมรมมีสมาชิกจํานวน 5,057,730 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของรัฐจัดโอกาสให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้างสุขภาพปัจจุบันกองสุขศึกษาได้พัฒนารูปแบบการดาํเนนิการงานสร้างสุขภาพที่ เป็นรูปธรรม คือ การพัฒนาให้เกิด “หมู่บ้านที่ประชาชนองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านบ้านรวมทั้งภาครัฐที่มีส่วน เกี่ยวข้องร่วมมือ ในการพัฒนาและขยายหมู่บ้านสร้างสุขภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน กองสุขศึกษาได้กําหนดเป้าหมายพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านสร้างสุขภาพต้นแบบ ปี 2547 อําเภอละ 1 หมู่บ้าน ปี 2548 อําเภอละ5 หมู่บ้าน ปี 2549 อําเภอละ 10 หมู่บ้าน โดยมีเกณฑ์ในการวัด 8 ตัวชีวัด แนวคิดในการ ดําเนินงานเพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนมีโอกาสเป็นเจ้าของสุขภาพดี

Credit : สุรีย์ จันทรโมลี

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256594