หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี
โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-27 09:52:54

โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี

        โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนทร์ กลุ่ม : ศิลปกรรมและโบราณคดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น การศึกษาข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและโบราณคดี ภายใต้ชุดโครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และ เพื่อเป็นการรวบรวมและจัดกลุ่มเนื้อหาทางด้านศิลปกรรมและโบราณคดี ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็น หมวดหมู่ ตามประเภทกลุ่มข้อมูล มีวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ (ทุติยภูมิ) ที่เกี่ยวข้องกับ งานศิลปกรรมและโบราณคดีในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทําการเปรียบเทียบและ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปจัดกลุ่มของข้อมูล สรุปผลการศึกษาพร้อมนําเสนอต่อที่ประชุม และรวบรวมเข้าสู่ชุด โครงการฯ ต่อไป

    ผลการวิจัยพบว่างานพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน กลุ่มคนที่พักอยู่อาศัยมี หลากหลายเชื้อชาติมีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในผลงานศิลปกรรมตามแต่ละยุคสมัยผลงานจึงมีความ สวยงาม วิจิตรบรรจง ซึ่งแสดงถึงความปราณีต และความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ และเมื่อศึกษา ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของงานศิลปกรรมและโบราณคดีในกรุงรัตนโกสินทร์ นั้น พบว่าปัจจัยที่ส่งผล ให้รูปแบบของงานศิลปกรรมและโบราณคดี ในกรุงรัตนโกสินทร นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงมีอยู่3 ปัจจัย หลัก ๆ ได้แก่

         1. จากการสืบทอดรูปแบบของงานในลักษณะ “ประเพณีนิยม” หรือ “ขนบนิยม” มาจากยุคสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปกรรมในช่วงตั้งแต่ รัชกาลที่ 1-2)

                  2. การมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับประเทศจีนมีการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน(ซึ่งส่วนใหญ่จะ เป็นงานศิลปกรรมในช่วง รัชกาลที่ 3)

                  3. การเข้ามาของอิทธิพลตะวันตก ในช่วงยุคการล่าอาณานิคม (ผลงานศิลปกรรมในช่วง รัชกาลที่ 4-5 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน)

Credit : วินัย หมั่นคติธรรม

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256593