หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทุนทางวฒันธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น ของชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทุนทางวฒันธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น ของชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-24 13:20:29

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทุนทางวฒันธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่น ของชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

          การวิจัยเพื่อค้นหาต้นแบบทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถิ่นภายในชุมชนดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ทําการสัมภาษณ์ผู้อนุรักษ์การละเล่นท้องถิ่นรวมถึงการลงพ้ืนที่ ชุมชนสํารวจด้วยแบบสํารวจบริบททางสังคม พบว่า ชุมชนแห่งนี้ต้ังมานานกว่า100 ปี เรียกกันทั่วไปว่า “ชาวปาก คลองบากกอกน้อย” ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ทําสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียนมะพร้าว มะม่วง กล้วย ฯลฯ โดยเฉพาะ “เงาะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง เรียกว่า “เงาะบางยี่ขัน” มีรสหวาน เนื้อมาก เมล็ดลีบ เนื้อไม้ติดเมล็ด” มีวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน เช่น ผีลอบ แม่ศรี ลิงลม กระบี่กระบอง กลองยาว เล่นกันในงานเทศกาลสงกรานต์ นับแต่หลัง สงครามโลกจนถึงปัจจุบัน กระแสการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีทางสังคมเปล่ียนแปลงไปจากชนบทสู่ความเป็นเมือง ส่งผล ต่อวัฒนธรรมแปรเปลี่ยน ร่องรอยอดีตของวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเหลือเพียงผู้สืบทอดคณะศรีดุสิต และ คณะลูกธนบุรี หรือ สํานัก “ศ.ลูกธนบุรี” เป็นรุ่นลูกหลาน ปัจจุบันการสืบทอดในระดบั ชุมชนลาํ บากมากขนึ้ เพราะ การมีส่วนร่วมในชุมชนมีน้อยมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มาจากบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน เมื่อปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปทําให้การมีส่วนร่วมเปลี่ยนไปด้วย พร้อมกับเกิดมี ความขัดแย่งทางความคิดในการพฒันาชุมชนมากการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนย่อมเหลือไว้เฉพาะส่วน บุคคลและครอบครัวที่มีใจรักและศรัทธา

Credit : ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256602