หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
การออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-24 13:07:51

การออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

การออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายบอกทิศทาง 2) เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบป้ายบอกทิศทางภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมือง ด้านการออกแบบและผู้เกี่ยวของในการ จัดภูมิทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว จํานวน 3 ท่าน 2)ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลังการ ออกแบบเพื่อใช้ในการประเมินแบบป้ายบอกทิศทางและบอกตําแหน่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย สามพร้าว นักศึกษา จํานวน 90 คน เจ้าหน้าที่และบุคลากร จํานวน 10 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1)จากการศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายบอกตําแหน่งและป้ายบอกทิศทาง พบว่า ควรออกแบบตัวป้ายให้สื่อถึงอัตลกัษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรซึ่งในงานวิจัยนี้คืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานีเจริญก้าวหน้า และอัตลักษณ์ที่โดดเดนของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ดอกจานหรือทองกวาวซึ่งเป็นพืชประจํา ถิ่น2)อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่นํามาใช้ คือ ดอกจาน มาออกแบบตัวป้ายบอกตําแหน่งและป้าย บอกทิศทาง โดยใช้สีส้ม (สีของดอกจานและเป็นสีประจําจังหวัดอุดรธานี) สีเขียว (สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี)เพื่อสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและตัดทอนรูปร่างรูปทรงของดอกจานให้มีความเรียบ ง่ายทันสมัยมีความเป็นสากลโดยนํามาออกแบบป้ายบอกตําแหน่งและป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี3)ผลการสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จํานวน 100 คนที่มีต่อป้ายบอกตําแหน่งและป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ได้แก่การ ออกแบบป้ายบอกตําแหน่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าวจากการนําอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ ดอกจานมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ พบว่าผู้ใช้เส้นทางมีความพึง

พอใจในภาพรวมที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14)และการออกแบบป้ายบอกทิศทางภายใน พบว่าผู้ใช้เส้นทางมี ความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12)

Credit : นวพล พัฒนชีวกุล // นิติ นิมะลา

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256601