หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในจังหวดัสงขลา โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในจังหวดัสงขลา โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-24 12:53:07

การพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในจังหวดัสงขลา โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ

        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ในการป้องกันเอดส์ในระดับตําบลใน จังหวัดสงขลาการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยประยุกต์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือหญิงวัยเจริญพันธุ์ต้ังแต่อายุ15-45ปี ในตําบลป่าชิง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 278คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบทดสอบ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิตริ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการอภิปรายกลุ่ม ย่อย และสัมภาษณ(Focus group) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

             การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ แกนนําหญงิ วัยเจริญพัน ระบุว่า ก่อนเข้า ร่วมเป็นเครือข่ายแกนนําหญิงวัยเจริญพันธุ์มีคะแนนเฉลี่ย4.6 หลังการเข้า ร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำหญิง วัยเจริญพันธุ์มีคะแนนค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น5.57 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ.05

            การเปรียบเทียบเจตคติเก่ียวกบั เรื่องเพศและเอดส์ของหญงิ วัยเจริญพันธุ์พบว่า ก่อนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย แกนนําหญงิวัยเจริญพนัธุ์มีคะแนนเฉลี่ย2.97หลังการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนําหญงิวัยเจริญพันธุ์มีคะแนนเฉล่ีย เพิ่มขึ้น 3.15 เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ.05

             การเปรียบเทียบพฤติกรรมและทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนและหลังการ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำหญิงวัยเจริญพันธุ์พบว่าก่อนการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนําหญิงวัยเจริญพันธุ์พบว่า ก่อนการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนําหญิงวัยมีคะแนนเฉล่ีย2.86หลังการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนําหญิงวัยเจริญ พันธุ์มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น3.03เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและทักษะในการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ก่อนและหลัง การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนําหญิงวัยเจริญพันธุ์พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

          การดําเนินงานโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพพบว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของชุมชนโดยชุมชนคิดเองทําเองบริหารจัดการเองโดยอาศัยองค์ความรู้และศักยภาพทมี่อยู่ในชมุชนจึงทําให้ กลุ่ม และกิจกรรมน้ันเกิดความยั่งยืนและสามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

         การนํารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสขุ ภาพมาดําเนินงานพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญ พันธุ์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ในระดับตำบลประสบผลสําเร็จเห็นได้จากเครือข่ายหญิงวัยเจริญพนัธุ์มีความรู้เกี่ยวกับโรค เอดส์ เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์เพิ่มขึ้น

Credit : เทพกร พิทยาภินันท์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256600