หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-18 09:58:53

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน

        การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียน กลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อประเมิน ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้าน หว้าใหญ่ ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 20 คน

        ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ เปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ รายละเอียดดังน้ี องค์ประกอบท่ี 1 หลักการการจัดการ เรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมออนไลน์ องค์ประกอบที่ 3 การปฏิสัมพันธ์แบบเปิด องค์ประกอบที่ 4 การ ประเมินผลสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียน กลุ่มใหญ่ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน พบว่าผลการ ประเมินสมรรถนะการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพ่ือสร้างเสริม สมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชนกับกลุ่มนาร่อง โดยภาพรวมมีสมรรถนะที่ เหมาะสมในการใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 3) เพ่ือประเมิน ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน พบว่า โดยภาพรวมมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.67 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 และ พบว่าผลการประเมินคุณภาพ การเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจ โดยภาพรวมมีคุณภาพท่ีเหมาะสมในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย คือ 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83

Credit : อรวรรณ แซ่อึ่ง // ประกอบ ใจมั่น // ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256620