หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง
การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-18 09:56:43

การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง

        การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง และเพ่ือออกแบบภาพประกอบเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลาปางหัวข้อ“ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังน้ี โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเริ่มต้นด้วยวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการ วิเคราะห์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาความพึงพอใจด้านการออกแบบภาพประกอบ เพื่อหา 1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผู้ตรวจประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับสิ่ง ท่ีต้องการวัด IOC (Index Item of Congurent: IOC) โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้เทคนิคในการสร้างภาพประกอบโดย ใช้เทคนิคดังน้ี เทคนิคการวาดภาพด้วยการวาดลายเส้นดินสอ ปากกา และการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่ม ประชากรคือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดลาปาง ผลการประเมินจากการหาระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ ภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจาก ย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงประวัติศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง สรุปได้ดังนี้ การวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก การวิเคราะห์ด้านภาพประกอบและเนื้อหาต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.352 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด การด้านเทคนิคการสร้างภาพประกอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 อยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด

Credit : ศรีชนา เจริญเนตร

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256618