หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > การพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ส่วนราชการบริหารภูมิภาค ศูนย์ราชการพิษณุโลก
การพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ส่วนราชการบริหารภูมิภาค ศูนย์ราชการพิษณุโลก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-18 09:52:08

                 การพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ส่วนราชการบริหารภูมิภาค                                     ศูนย์ราชการพิษณุโลก

       การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนา ด้านการฝึกอบรมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนาด้านการให้การศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

       ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น ข้าราชการ มีตาแหน่งอยู่ในประเภทวิชาการและมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี โดยปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนาโดยการให้การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนาด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาองค์การ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม ทุกด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.32) รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.27) และด้านการให้การศึกษาอยู่ใน ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.39)

Credit : วุฒิศักดิ์ สิริโสภณรัตน์ // บุญอนันต์ พินัยทรัพย์.

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256617