หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > ลักษณะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย
ลักษณะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-18 09:49:50

ลักษณะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย

        การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาลักษณะการเรียนรภู้าษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายในภาคใต้ของประเทศไทย กลุ่มที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ภาคใต้ของประเทศไทยสองโรงเรียนได้แก่โรงเรยีนสตรีภเูก็ตและโรงเรียนพัทลุงที่เรียนวิชาภาษาเยอรมนั จานวน 171 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วเิ คราะห์ข้อมูล ด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ ทั้งสองโรงเรียนในภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะการเรียนรภู้าษาเยอรมันดังน้ี โรงเรียนสตรภีูเก็ตมลีักษณะการ เรียนรู้ทมี่ีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสมากที่สุด รองลงมาคือลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับ ความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรยีน และลักษณะการเรียนรู้ที่มีนอ้ยที่สุดคือ ลักษณะการเรยีนรู้ทเ่ีกี่ยวข้องกับ สัมพันธภาพของผู้เรียนที่มตี่อผู้อื่นน้อยที่สุดและโรงเรียนพัทลุงมีลกัษณะการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธก์ับความคิด และการไตร่ตรองมากที่สุด รองลงมาลักษณะการเรยีนรู้ที่เก่ียวข้องกับการริเรม่ิภาระ และลักษณะการเรียนรู้ท่ี เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อื่นน้อยท่ีสดุ

Credit : วิชนีย์ สุวรรณสังข์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256616