หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความผิดในคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความผิดในคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-18 09:47:39

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความผิดในคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร

        การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความผิดในคดีโจรกรรมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องขังในเรือนจาเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาแนวทางป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณได้แก่ ผู้ต้องขังคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจาพิเศษธนบุรี และเรือนจาพิเศษมีนบุรี จานวน 400 คน ผู้ให้ข้อมูลในเชิง คุณภาพได้แก่ บุคลากรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จานวน 12 คน ระเบียบวิธี ท่ีใช้ในการวิจัยคือการสารวจข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้ คาถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อจานวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างการกระทาความผิดในคดี โจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ0.05 มากท่ีสุด คือการเข้าร่วมแก๊ง การคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง การชั่งใจไตร่ตรอง ความสูญเสียหรือการขาดทุน ส่วนการเลียนแบบ ไม่มีผลต่อการ กระทาความผิดในคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และการ ป้องกันนั้นภาครัฐควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้จักป้องกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องปรับปรุงระบบสายตรวจ และประชาชนภายในชุมชนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน สอดส่อง ดูแล ตัดวงจรการกระทาความผิด

Credit : วันจักร น้อยจันทร์ // ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี // พิศาล มุขแจ้ง // นัยนา น้อยจันทร์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256613