หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > ปัญหาส่ิงแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้อง กระบวนการพิจารณาคดี และคดีสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ปัญหาส่ิงแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้อง กระบวนการพิจารณาคดี และคดีสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-13 14:37:34

ปัญหาส่ิงแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้อง กระบวนการพิจารณาคดี และคดีสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

           ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ การแก้ไขปัญหาและการระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ ยุติธรรมโดยการจัดตั้งศาลคดีสิ่งแวดล้อมในรูปแบบศาลชานัญพิเศษข้ึนมาสาหรับการพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะจึง เป็นทางออกของสังคมไทย งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ พิจารณาคดี คดีสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งศาลคดีส่ิงแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 2) อิทธิพลของปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการพิจารณาคดี และคดีสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการจัดตั้งศาลคดีสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดาเนินคดี สิ่งแวดล้อมในชั้นศาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ต จานวน 300 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนของบุคลากรที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อม ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ 20 เท่าของตัวแปรสังเกต รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้แบบจาลองสมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม จานวน 10 คน คัดเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัย พบว่า 1) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อมในชั้นศาล ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดภูเก็ต เห็นด้วยกับปัญหา สิ่งแวดล้อมกฎหมายที่เก่ียวข้องกระบวนการพิจารณาคดีคดีสิ่งแวดล้อมและการจัดตั้งศาลคดีสงิ่แวดล้อมจังหวัดภเูก็ตในระดับมากถึง มากท่ีสุด 2) พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพิจารณาคดี และคดีสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ การจัดต้ังศาลคดีสิ่งแวดล้อมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสอดคลอ้งกับข้อมูลเชิงคุณภาพโดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าความทับซ้อนกัน ของอานาจศาล การขาดเอกภาพ และขาดความชัดเจนในเรื่องมาตรฐานของกฎหมายจะทาให้มีปัญหาในการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น การจัดตั้งศาลคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นการเฉพาะทานองเดียวกับศาลชานัญพิเศษจะทาให้การพิพากษาพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมใน ศาลคดีสิ่งแวดล้อมมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

Credit : ปีติ นาถะภักติ // ณรงค์ กุลนิเทศ // นภัสสรณ์ สุพัฒน์อัญพร

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256636