หน้าหลัก > ข่าว > สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล > สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ กับ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ กับ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-02-22 10:24:32

            วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวศรัญญา หนูนาค  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา พร้อมด้วย นายอริเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการ ระหว่าง สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ นักวิชาการประมง จากสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปูทะเล และปลากะพงขาว ในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่ทางธรรมชาติป่าชายเลนให้เกิดสมดุลในการ เลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ภายใต้บริบทของพื้นที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ในพื้นที่ป่าชายเลนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการในการศึกษาการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ ได้แก่ ปูทะเล ปลากะพงขาว ในพื้นที่สภาพแวดล้อมป่าชายเลนโดยรอบมหาวิทยาลัย  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป


ภาพ/จิรายุส  พูลสวัสดิ์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์