หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน "การตรวจเงินแผ่นดินกับ ( สตง.)"โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สต
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน "การตรวจเงินแผ่นดินกับ ( สตง.)"โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สต

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 10:16:29

                      วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้มอบหมายให้ นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน "การตรวจเงินแผ่นดินกับ ( สตง.)"โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดดำเนินโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวคิด หลักการ กฎหมาย กลไก  และค้นหาต้นแบบกิจกรรม รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดไว้ในด้านการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนางานตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกในการสอดส่องดูแลรักษาเงินแผ่นดินและสาธารณสมบัติ ฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจที่สำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการปกป้องดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐรวมทั้งเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ เพื่อส่งเสริมผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแผนการรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่างๆจำนวน 5 ภูมิภาค โดยมีจังหวัดที่เป็นตัวแทนภูมิภาค ดังนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสตูล จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่

                                                                                                                                                                                                 ภาพข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์