หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 10:22:21

                       วันนี้(29 พ.ย..64)  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง เข้าร่วมประชุม ส่วนหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์

                         ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมอบเครื่องหมาย “รักษาดินยิ่งชีพ”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 3 ราย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านเชี่ยวชาญผู้สูงอายุ ดีเด่น จำนวน 1 ราย มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดีเด่น และมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน 10 ร้าน

                      จากนั้น นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบข้อราชการและนโยบายให้กับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสงคราม แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ภายในจังหวัดจะดีขึ้น แต่ขอให้ตระหนักถึงโควิดสายพันธ์ใหม่ เข็มงวดมาตรการป้องกันอย่าให้การ์ดตก เพราะขณะนี้สมุทรสงครามอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว

ด้านนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระสำคัญแห่งชาติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น “วาระจังหวัด” พร้อมทั้งขอให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนหากมีการอบรมสัมมนา ลงไปพื้นที่พบประชาชน ขอให้สอดแทรกการให้ความรู้มาตรการการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายทุกครั้ง เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรสงครามลดลง

                      นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมานคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงคฺยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวอีกด้วย

                                                                                                                ข่าว/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม