หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังห วัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์อำนายการ รักษาผลปร ะโยชน์ของชาติทางท ะเลจังหวัด สมุท รสงคราม และเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจประมง สมุทรสงคราม มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังห วัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์อำนายการ รักษาผลปร ะโยชน์ของชาติทางท ะเลจังหวัด สมุท รสงคราม และเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจประมง สมุทรสงคราม มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-04-10 21:13:11

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังห วัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์อำนายการ รักษาผลปร ะโยชน์ของชาติทางท ะเลจังหวัด สมุท รสงคราม และเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจประมง สมุทรสงคราม มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้