หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านโปรแกรม Goodle Hangout Meet
การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านโปรแกรม Goodle Hangout Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-08 13:35:18

                       วันที่ 7 ตุลาคม  2564  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ และคณะทำงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่  โครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม   ในกิจกรรมด้านการเก็บข้อมูลประเมินผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11 กลุ่ม  นอกจากการรายงานผลการดำเนินงานและอุปสรรคในระยะเวลาที่ผ่านมา ยังได้หารือแนวทางการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทำงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป

                                                                                    ข่าว/ชญาณิศา   วรรณา