หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสริมทัพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ลงพื้นที่ สตาร์ทอัพ ช่วยตอบโจทย์และเสริมศักยภาพเกษตรและผู้ประกอบการ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสริมทัพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ลงพื้นที่ สตาร์ทอัพ ช่วยตอบโจทย์และเสริมศักยภาพเกษตรและผู้ประกอบการ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-06 19:15:09

           วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม,รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ,คณาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่โครงการ U2T วิทยาลัยสหเวชศาสตร์,นายเอกชน   น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯและสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

                 เพื่อพบผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยแมลงภู่)  ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นำทีมลงพื้นที่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คณะผู้บริหาร นักวิจัยสังกัด อว. และหน่วยงานพันธมิตร โดยมี นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ  พร้อมร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐาน   ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทธิ์  ได้กล่าวว่า ในด้านของความพร้อมในการพัฒนา ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1)การพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกในการแกะหอยแมลงภู่ หรือการพัฒนาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

2)การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แสดงออกถึงความมีอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดให้มีมาตรฐาน มีอายุการเก็บรักษา คงรูป สี กลิ่น ได้ระยะเวลาที่นานขึ้น และการพัฒนาแปรรูปอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้น

3)การเพิ่มมูลค่าจากเปลือหอยแมลงภู่ การพลิกวิกฤต จากขยะ เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่า ตามแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)" เป็นแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ ซึ่งหัวใจสำคัญ และได้ให้ความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการฯ

              ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวด้วยว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี้

          1)ความพร้อมด้านศาสตร์และความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ องค์ความรู้แขนงสหเวชศาสตร์ และแขนงพยาบาลศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ องค์ความรู้แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิชาอื่นๆที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ U2T สมุทรสงคราม พร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนการและบูรณาการเครือข่ายร่วมกับส่วนงานอื่นๆในการดำเนินการดังกล่าว

        2) มีหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีศักยภาพในการสนับสนุนด้านการวางแผนโครงการด้านการวิจัยและพัฒนา และการดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณ เช่น สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณต่อไปเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว

      3) ความเชี่ยวชาญของคณะนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น การผลิตเครื่องจักรในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา ซึ่งมองว่า การพัฒนาเครื่องจักรในการแกะเปลือกหอยแมลงภู่ หรือการพัฒนาเครื่องมือในการแกะหอยแมลงภู่ จะประสบความสำเร็จได้       

     จากการลงพื้นที่ พบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงภู่ให้ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดี รสชาติไม่เปลี่ยนหลังจากใส่บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งต้องการแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่ให้เกิดประโยชน์ มีมูลค่าเพิ่ม วศ. จึงได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการขอมาตรฐานมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เป็นการประกันคุณภาพและเพิ่มคุณค่าทางอาหาร พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,คณะทำงานเครือข่าย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์ SME ไทย ดึงความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

     ภาพข่าว/ชญาณิศา   วรรณา/ศรัญญา  หนูนาค

      แหล่งข่าว /วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chayanisa.eimparsert.5&set=a.686112932350048