หน้าหลัก > ข่าว > การบริหารทรัพยากรบุคคล > แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ในรอบปีงบประมาณ 2561
แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ในรอบปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-05-12 12:24:18