หน้าหลัก > ข่าว > งานเทคโนโลยีสารสนเทศ > ACM Digital Library (ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ACM Digital Library (ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-03-12 16:22:47


ฐานข้อมูล :
ACM Digital Library (ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หมวดหมู่ :
ฐานข้อมูลบทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
URL :
http://portal.acm.org/dl.cfm
รายละเอียด :ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว หนังสือ และเอกสารประกอบการประชุม ที่ตีพิมพ์โดย ACM และสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์ และบทความฉบับเต็มให้บทความวารสาร และนิตยสารมากกว่า 23,300 บทความ ตั้งแต่ปี 1954
การให้บริการ :• บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ ACM Digital Library (ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
• บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (การใช้งาน-VPN2.pdf)
คู่มือ :
ACM-Digital-Library-2016 , เทคนิคการสืบค้น_ACM-Digital-Library
วันที่ :
17 ก.พ. 2553