หน้าหลัก > ข่าว > งานธุรการ > แนวทางการพิจารณารางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน ๔ ข้อ(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ข้อ ๑ รายรับ/รายได้๓๐ คะแนน ข้อ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๐ คะแนน ข้อ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐ คะแนน และ ข้อ ๔ ผ
แนวทางการพิจารณารางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน ๔ ข้อ(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ข้อ ๑ รายรับ/รายได้๓๐ คะแนน ข้อ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๐ คะแนน ข้อ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐ คะแนน และ ข้อ ๔ ผ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-03-12 14:00:14

แนวทางการพิจารณารางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเกณฑ์การประเมิน จํานวน ๔ ข้อ(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ข้อ ๑ รายรับ/รายได้๓๐ คะแนน ข้อ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๐ คะแนน ข้อ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐ คะแนน และ ข้อ ๔ ผลการปฏิบัติราชการ ๒๐ คะแนน โดยหน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดของเกณฑ์ฯ เพิ่มเติมได้ทาง https://plan.ssru.ac.th/th/news/view/ssru9mar64excellent หรือแสกน QR code


#กองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

www.ssru.ac.th www.plan.ssru.ac.th