หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ
บทความวิชาการ

การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาบทความนี้เป็นการวิเคราะห์ภาษาระดั ...
2022-01-21 13:45:39
ภูมิปัญญาปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อสร้างอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี
ภูมิปัญญาปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีกับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อสร้างอัตลั ...
2022-01-21 13:40:41
การออกแบบของเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ สําหรับ เด็ก 3-5 ปี
การออกแบบของเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ สําหรับ เด็ก 3-5 ปี    วัตถุประสงค์เพื่อศึ ...
2022-01-21 13:16:25
อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาเผาแม่น้ําน้อย สู่การประยุกต์ใช้เป็นลวดลายฉลากบนบรรจุภัณฑ์จังหวดัสิงห์บุรี
อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาเผาแม่น้ําน้อย สู่การประยุกต์ใช้เป็นลวดลายฉลากบนบรรจุภัณฑ์จังหวดัส ...
2022-01-21 13:26:16
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนไทยทรงดําบ้านไผ่สิงห์ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนไทยทรงดําบ้านไผ่สิงห์ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ...
2022-01-21 13:31:55
คุณภาพชีวิตการทางานของคนงานโรงโม่หินบริษัทศิลามาตรศรี จากัด
คุณภาพชีวิตการทางานของคนงานโรงโม่หินบริษัทศิลามาตรศรี จากัด        การวิจัยนี้มี ...
2022-01-18 10:01:14
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ...
2022-01-18 09:58:53
การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง
การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ...
2022-01-18 09:56:43
ลักษณะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย
ลักษณะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย    &nbs ...
2022-01-18 09:49:50
ข่าวย้อนหลัง