หน้าหลัก > ข่าว >

มีความยินดีให้บริการอำนวยความสะดวก ด้านงานอาคารและสถานที่ พร้อมติดตามและดูแลความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยในอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ
ฝ่ายดูแลอาคารและสถานที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนายเสรี พูลทรั ...
2021-05-18 10:22:30
ข่าวย้อนหลัง