หน้าหลัก > ข่าว > งานธุรการ
งานธุรการ

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ ...
2019-11-04 10:00:17
แผนกิจกรรมของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนกิจกรรมของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ...
2019-11-04 09:56:07
ข่าวปัจจุบัน