หน้าหลัก > ข่าว > งานพัสดุ
งานพัสดุ

หลักการจำแนกหมวดรายจ่ายงบประมาณแผ่น
แนวทางการพิจารณาสิ่งใดวัสดุและครุูภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ.pdfหลักการจำแนกหมวดรายจ่ ...
2019-07-11 11:03:55
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว    พระราชบัญญัต ...
2019-03-06 16:11:18
แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
>>> แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ...
2018-10-24 09:11:55
ข่าวปัจจุบัน