หน้าหลัก > ข่าว > แผนงานและประกันคุณภาพ
แผนงานและประกันคุณภาพ

เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
เล่มแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจ.สมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.pdfเล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประ ...
2020-11-02 13:44:35
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฝึกอบรมการผลิตเกลือขัดผิว และสลิปปิ้งมาร์ค(มาร์คหน้าใสก่อนนอน) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์การศึกษาจ.สมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการ“พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-11-20 15:37:16
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560http://plan.ssru.ac.th/ebook/book_1รายงานประจ ...
2019-07-10 15:45:01
ขอเชิญบุคลากรตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ขอเชิญบุคลากรตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-05-03 16:12:58
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>>> คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...
2018-10-24 10:26:27
ข่าวปัจจุบัน