หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
3 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61


  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ


  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงกับการใช้ภาษาราชการ" ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ หน่วยธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม