หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics)
ประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2 พ.ค. 61


ประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics)

"การขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics) (กิจกรรมที่ ๒,๓)" ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference)  ของศูนย์การศึกษา