หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธงฟ้าประชารัฐ
เอกสารแนบ : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธงฟ้าประชารัฐ ...
28 มิ.ย. 61
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
โครงการทิศทางการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เอกสารแนบ : โครงการทิศทางการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภั ...
5 ก.ค. 61 - 7 มิ.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒาจังหวัด
ด้วยจังหวัดสมุทรสงครามได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖ ...
12 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61
ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ (KM)
เอกสารแนบเพิ่มเติม : ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสรางความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรี ...
23 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “ สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
       เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 61 เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ. พิมพร   ทองเมือง & ...
23 ก.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)
ผอ. ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑
          ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเม ...
23 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น๕)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวม หมวกนิรภัย รุ่นที่ ๑
เอกสารแนบ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย รุ่นที่ ๑ ...
7 ส.ค. 61
หอประชุม 500 ที่นั่ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เอกสารแนบ : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561 ...
17 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ประชุมนโยบายประจําปีงบประมาณ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
เอกสารแนบ : ประชุมนโยบายประจําปีงบประมาณ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ...
27 ส.ค. 61
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.
กิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี ๒๕๖๑
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ : กิจกรรม KM SSRU SHARE & LEARN ปี 2561คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ : กําหนดการจัดกิจกร ...
10 ก.ย. 61 - 10 ต.ค. 61
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน